Gospodarstwo, Gorzelnia

PODOLE WIELKIE

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
GORZELNI PODOLE WIELKIE

 1.  Rezerwacje i zakup biletów
  1. Organizatorem zwiedzania gorzelni Podole Wielkie znajdującej się pod adresem: Podole Wielkie 22, 76-220 Główczyce [Gorzelnia] jest Andrzej Paszota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gorzelnia Rolnicza Andrzej Paszota z siedzibą Podole Wielkie 22, 76-220 Główczyce [Organizator].
  2. Zwiedzanie możliwe jest po uprzednim dokonaniu rezerwacji terminu poprzez:
   a. portal internetowy www.podolewielkie.pl;
   b. telefonicznie pod numerem 59 811 66 70;
   c. mailowo: sklep@podolewielkie.com;
   d. w biurze stacjonarnym Gorzelni pod adresem wskazanym w ust. 1.
  3. W przypadku wycieczek zorganizowanych (powyżej 10 osób) rezerwacji należy dokonać z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji z uwagi na wcześniej dokonane rezerwacje bądź inne ważne przyczyny uniemożliwiające zwiedzanie w wybranym terminie.
  5. Zwiedzanie możliwe jest jedynie po zakupie biletu według cennika udostępnionego na stronie www.podolewielkie.pl i w biurze stacjonarnym Gorzelni.
  6. Poprzez dokonanie rezerwacji zwiedzający oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem [Regulamin] i akceptuje jego postanowienia oraz fakt, iż podczas zwiedzania mogą być prezentowane treści dotyczące tworzenia i spożywania napojów alkoholowych.
  7. Bilety sprzedawane są wyłącznie osobom pełnoletnim.
 2. Zwiedzający
  1. W zwiedzaniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie bądź pod opieką pełnoletniego opiekuna.
  2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu pod opieką pełnoletniego opiekuna.
  3. Za uczestniczące w zwiedzaniu osoby małoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
  4. Personel Gorzelni ma prawo do weryfikacji wieku zwiedzających poprzez okazanie im aktualnego dowodu tożsamości.
 3. Godziny zwiedzania, limity zwiedzających
  1. Zwiedzanie Gorzelni organizowane jest zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej podolewielkie.pl/zwiedzanie. W przypadku grup zorganizowanych, termin zwiedzania ustala się indywidualnie.
  2. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika.
  3. Łączna liczba zwiedzających jednocześnie teren Gorzelni ze względów bezpieczeństwa nie może przekroczyć 18 osób.
  4. Organizator uprawniony jest do łączenia zwiedzających Gorzelnie grup w ramach jednej wycieczki.
  5. Czas trwania zwiedzania wraz z degustacją wynosi ok. 90 minut.
 4. Zasady zwiedzania
  1. Zwiedzający zobowiązani są do stawienia się na terenie Gorzelni co najmniej 10 minut przed umówioną godziną zwiedzania
  2.  Zwiedzanie odbywa się według ściśle wyznaczonej trasy.
  3. Podczas zwiedzania Gorzelni pozwala się na robienie zdjęć oraz filmowanie; powyższe nie obejmuje rejestracji wizerunków pracowników Gorzelni, chyba że wyrażą oni na powyższe zgodę.
  4. Każdy pełnoletni zwiedzający uprawniony jest do degustacji produktów Gorzelni w ramach zakupionego biletu.
  5. W przypadku znacznego opóźnienia w przybyciu Organizator może odmówić zwiedzającym udziału w zwiedzaniu bądź zaproponować inny dostępny termin. Organizator zastrzega sobie także prawo do przerwania zwiedzania lub wyłączenia ze zwiedzania części Gorzelni w przypadku awarii bądź uszkodzenia, w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa procesu produkcyjnego lub z innych ważnych przyczyn.
  6. W trakcie zwiedzania uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w związku z prowadzoną na terenie Gorzelni działalnością produkcyjną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników zwiedzania niezgodne z Regulaminem, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i BHP. Organizator nie odpowiada także za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie Gorzelni w trakcie zwiedzania.
  7.  Podczas zwiedzania bezwzględnie zakazane są następujące zachowania:
   a. dotykanie urządzeń przemysłowych i wyposażenia Gorzelni;
   b. zaśmiecanie terenu Gorzelni;
   c. spożywanie na terenie Gorzelni jakichkolwiek posiłków (z wyjątkiem przekazanych w ramach degustacji);
   d. palenie tytoniu bądź papierosów elektronicznych;
   e. spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających (z wyjątkiem przekazanych w ramach degustacji);
   f. sprowadzanie na teren Gorzelni jakichkolwiek zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika w przypadku osób niewidomych;
   g. wnoszenia na teren Gorzelni materiałów wybuchowych, broni, substancji łatwopalnych i wszelkich innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.
  8.  Do zwiedzania nie będą dopuszczane (lub będą z niego wypraszane) osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, zakłócające porządek lub z innych przyczyn stanowiących zagrożenie dla innych zwiedzających bądź mienia Gorzelni. W takim wypadku zwiedzającemu nie przysługuje zwrot ceny biletu.
  9. Organizator ostrzega, iż teren Gorzelni z uwagi na jej specyficzny przemysłowy charakter może nie być dostępny dla niektórych osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. Reklamacje
  1. Każdy zwiedzający może złożyć reklamację w przedmiocie jakości świadczonych przez Organizatora usług mailowo na adres sklep@podolewielkie.com bądź pisemnie.
  2. W reklamacji zwiedzający powinien wskazać jej przyczyny, możliwe naruszenia oraz podać swoje dane osobowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
  3. Reklamacja zostanie przez Organizatora rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania, po czym zawiadomi on reklamującego o decyzji w przedmiocie jej uwzględnienia.
  4. Poza złożeniem reklamacji zwiedzający może skorzystać z innych uprawnień przewidzianych
   przepisami prawa.
 6. Dane osobowe
  1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] Organizator informuje, że: administratorem danych osobowych zwiedzających jest Organizator, tj. Andrzej Paszota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gorzelnia Rolnicza Andrzej Paszota z siedzibą Podole Wielkie 22, 76-220 Główczyce;
   dane osobowe zwiedzających będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu organizacji zwiedzania Gorzelni, potwierdzenia wieku zwiedzających oraz rozpatrywania reklamacja;

    

   • dane osobowe zwiedzających przetwarzane będą do dwóch miesięcy od dnia zwiedzania, chyba że zostanie złożona reklamacja wymagająca przetwarzania tychże danych przez dłuższy okres czasu;
   • zwiedzającemu przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
   • zwiedzającym przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie;
   • zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia skargi na organizatora do Generalnego Inspektora Danych Osobowych;
   • podanie swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dopuszczenia w zwiedzaniu Gorzelni;
   • dane zwiedzających mogą być również przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na rzecz Gorzelni w związku ze zwiedzaniem, takie jak np. firmy ochroniarskie.
  2. Administrator informuje, iż Gorzelnia oraz tereny wokół niej objęte są monitoringiem.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.podolewielkie.pl.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.podolewielkie.pl oraz w biurze stacjonarnym Gorzelni.
  3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumentów i powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.